Chernel István, a madarak szakértője

 

Madarak a néprajzi gyűjteményben

Chernel Istvánnal kapcsolatban talán a legismertebb tény, hogy ornitológus volt, nevét őrzi a Velencei-tavi Madárvárta is. Számos szállal kapcsolódott más tudományágakhoz is, a madártan mellett, amely kétség kívül a szenvedélye, élete volt. Néprajzi gyűjteményünk néhány szép madárábrázolásával tisztelgünk Chernel István születésének 155. évfordulóján.

Chernel_István

Chernel István portréja
Kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Chernel_Istv%C3%A1n

 

Chernelházi Chernel István – anyai ágon Festetics – szenvedélyét mondhatni a családból hozta. Édesapja chernelházi Chernel Kálmán elsősorban történészként volt ismert, de érdeklődött a természetrajz iránt, elsősorban a madártan foglalkoztatta. Bár Chernel István vitathatatlanul a madárvilág kutatásának szentelte életét, emellett sok más téma is foglalkoztatta, így például kézikönyvet írt a lábszánkózásról (síelésről), először ismertetve ezt a sportágat Magyarországon és megalkotta a magyar síelés szaknyelvét. Ennek egyik eredeti példánya 2013. júliusában a Magyar Sportmúzeumban „a hónap műtárgya” volt, részletes leírás olvasható róla itt:

http://www.sportmuzeum.hu/?id1=ahonapmutargya&idcikk=23

Írt verseket, festett, elsősorban leveleinek, naplóinak illusztrálására, többnyire madarakat. Zeneértő ember volt, szeretett és tudott énekelni, a citerával pedig művészi szinten bánt.
Amikor tehette, a láp- és tóvidékeket járta. Kedvenc helye a Velencei-tó volt, ahol a madártan mellett volt ideje a helyi népéletet, dialektust tanulmányozni, ez utóbbiról több tanulmányt is írt.

1891-ben feleségével Norvégiába (Tromsø és környéke) utaztak, szintén madártani kutatások miatt. Az út során több madártani felfedezés mellett könyv is született a tapasztalataikról, amelyben külön fejezetekben foglalkozott a földrajzi viszonyokkal, és a számik (lappok) életével, kultúrájával. Két legfontosabb szakmunkája a Nomenclator Avium Regni Hungariae (A magyar birodalom madarainak névjegyzéke, 1898) és a „Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre” (1899), az első olyan, tudományos madártani könyv, amelyet magyar szerző jegyzett. Létrehozta a Vasvármegyei Múzeum természetrajzi osztályát, amelynek első őre is ő volt (1908-1912). Ő honosította meg hazánkban a madárodúk és madáretetők kihelyezésének gyakorlatát, először a háza körüli parkban helyezve el ilyeneket, 1902-ben pedig az amerikai „Day Birds” mintájára Kőszegen is megszervezte a “Madarak és fák napját”, amely ma is népszerű témanap, főleg az iskolákban, óvodákban.
Egy lápi megfigyelése során meghűlt, majd egy fűtetlen vasúti kocsiban még megfázott és ennek szövődményeként 1922-ben spanyolnátha fertőzésben veszítette életét. Naplója, a Lélekkel teljesített hivatás. Chernelházi Chernel István naplója, 1914-1922, 1-2. (Sajtó alá rend., tan. Faragó Sándor; NYME, Sopron), 2015-ben látott napvilágot. Több utca, iskola, illetve az 1959-ben megnyílt Madárvárta is az ő nevét viseli.

Életéről bővebben itt olvashatnak:

http://chernelmte.extra.hu/chernelelet.html

 

 

A múzeum néprajzi gyűjteménye számos szép példát tud adni különféle madarak ábrázolásaira. A magyar népi díszítőművészetet elsősorban a növényi ornamentika, gyakran stilizált változata jellemzi, kisebb részben azonban a figurális díszítés is előfordul, ember – illetve állatalakok is számottevőek.
Az állatábrázolások – és ezen belül is a leggyakrabban ábrázolt madarak – sokféle szimbolikát hordoznak, történeti korok lenyomatai. A magyar állatábrázolások többnyire valóságos állatok stilizált képei, azonban ritkán készültek közvetlenül a természet megfigyelése nyomán. Kései, 19. század végéről, századfordulóról származó kivételei, a többnyire pásztorok kezéből származó, faragott díszítéssel ellátott tárgyak.

 

 

Valamennyi képmellékleten látható tárgy e kései korszakot reprezentálja, valamennyit pásztorok készítették.

Paréj Gabriella, muzeológus

Advertisement

Kis néprajzi kalauz ─ tavaszi jeles napok Pünkösd

 

„A pünkösdnek jeles napját
Szentlélek Isten küldötte,
Erősíteni híveket,
Az apostolokat.” 

( Volly István gyűjtése, Észak-Dunántúl)

Pünkösd a harmadik legnagyobb keresztény ünnep karácsony és húsvét mellett, a Szentlélek eljövetelének, kiáradásának és az Egyház születésének emléknapja. Az elnevezés a görög pentékoszté ─ ötvenedik szóból ered, utalva ezzel arra, hogy húsvét után ötven nappal, a hetedik vasárnapon ünnepeljük. Húsvéthoz hasonlóan pünkösd is évente változó, mozgó ünnep; május 10. és június 13. közötti időszakra esik.  A naphoz kapcsolódó szokások a kereszténység előtti időkben gyökereznek és a vegetáció újjáéledésével, bőségének kívánatával függenek össze. Ezt az újjászületést szentelte meg az Egyház a harmadik isteni személy, a Szentlélek eljövetelének megünneplésével, melyet a niceai zsinat határozata szerint rendeltek el 325-ben.

Az ország egyes vidékein a húsvét és pünkösd közötti időszakot zöldfarsang néven ismerik. Ilyenkor már szabad volt a menyegzők tartása a húsvéti-nagyböjti hetek után. A zöld ágat, a tavasz szimbólumát is megtaláljuk pünkösdi szokásainkban. Középkori hagyományból ered, hogy a kerítéseket, kapukat, a házakat zöld ágakkal díszítették ilyenkor. A Balaton-felvidéki falvakban elterjedt szokás volt a zöldágjárás. Felvirágozott zöldágakból font kaput tartva, a „Bújj bújj zöldág..” kezdetű éneket fújva végigvonultak a falu utcáin. A zöld ág a természet újjáéledésének a jelképe, a szokásnak pedig termékenységvarázsló, gonosztávoltartó, rontáselhárító szerepe volt. A tavasz egyik jelképe, a májusfa is kapcsolódott pünkösdhöz. Volt, ahol pünkösdkor állították, máshol  ekkor döntötték le táncmulatság keretében. A Fejér megyei Gyúrón pünkösdkor volt a zöldághordás. Pünkösd délutánján a legények menyasszonyuk, szeretőjük házához egy kéve zöld fűzfaágat vittek. A lányok egy meszelőnyelet a zöld fűzfaágakkal, pünkösdi rózsával, orgonával, szalagokkal díszítettek fel. Pünkösdhétfő hajnalán a legények lóháton jöttek el a zöldágért a lányos házakhoz. A lovas legények a falun kívül gyülekeztek, majd a 30-40 legényből álló bandérium a felékesített zöldágakkal megindult a falu felé. A legények a lányos házak kapujára tűzték a zöldágakat, ahonnan a lányok bevitték a konyhába, és a fal mellé állították. Este táncmulatsággal fejezte be a fiatalság a pünkösdöt.

A lányok ünnepi szokása volt a pünkösdi királynéjárás. Négy nagyobb és egy kisleányból álló csoportban jártak házról házra. A négy nagylány közrefogta a kisebbet, feje fölé kendőt tartottak vagy letakarták. Ünneplőbe öltözve vezették a kiskirálynét házról házra.

2.pünkösdi királynéjárás

Pünkösdi királynéjárás. A kép forrása: https://www.orszagalbum.hu/punkosdoles-anno_p_73220

Betérve megkérdezték: „Szabad-e megmutatni a kiskirálynét?” Ha megengedték, rázendítettek a pünkösdölő versre:

„Mi van ma, mi van ma?

Piros pünkösd napja.

Holnap lesz, holnap lesz,

A második napja.

Andorás pokrétás,

Felesége jó táncos,

Az ura selyemszál,

Jó maga aranyszál.

Jól megfogjad

A lovad kantárját,

Ne tipoggya, ne tapoggya

A pünkösdi rózsát.

Királyné pálcája

Királyné koronája,

Szálljon erre a házra

Az Isten áldása.

Én még kislány vagyok,

Alig tudok szólni,

Mégis szólok nektek

Hebegős nyelvemmel.

Lányok ülnek a toronyban

Arany viganóban,

Arra mennek a legények

Sári sarkantyúban,

Ide jöttem kend elébe,

Piros alma a kezébe,

Adjon nekünk belőle.”

Az ének végén magasra emelték a kiskirálynőt ezekkel a szavakkal: „Ekkorára nőjön a kenderük!” A háziaktól gyümölcsöt, kalácsot, pénzt kaptak.

A legények pünkösdhöz kapcsolódó erőpróbája volt a pünkösdi királyválasztás. A többnyire lóversennyel vagy esetleg más egyéb erőpróbával, versennyel választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott. A közismert mondás  „rövid mint a pünkösdi királyság” – erre vonatkozott. Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényében részletesen leírja a szokást: „Minden pünkösd harmadik ünnepén összegyűlnek a lovas legények a környékről, s versenyt futtatnak egymással,…aki ez alkalommal győztes marad, annak…szabad ivása van a város minden kocsmájában, annak lovait minden gazda tartozik őrizni, de akárhová kárba mennek, nem szabad megzálogolni, hanem fizeti a kárt, aki rosszul vigyázott rájok. Továbbá szabad bejárása van minden vendégségbe és lakodalomba, és ha egyszer-másszor jókedvéből ki találna rúgni, ezért őt testi büntetéssel illetni nem szabad, sem megcsapatván, sem pedig börtönbe záratván.” Várkonyi Zoltán 1966-ban készült filmjének mozgalmas jelente  a pünkösdi királyválasztást teszi élményszerűvé.

 https://vimeo.com/258779098 (36-40. perc)

Történeti hagyomány, hogy a kiegyezés után Ferenc Józsefet pünkösdvasárnapján akarták királlyá koronázni. Valakinek azonban még idejében eszébe jutott a pünkösdi királyság rövid dicsősége, ezért az eseményt előrehozták pünkösd szombatjára.

Pünkösdhöz kapcsolódik az összmagyarság legjelentősebb szakrális találkozási alkalma, az idén a hungarikumok közé is felvett csíksomlyói búcsú. Több százezer ember zarándokol el ilyenkor ide, a csíksomlyói Mária oltalmát és segítségét kérve az egész magyar nyelvterületről. 3.csiksomlyó

Gyimesi csángók  gyalogos búcsús menete Csíksomlyóra. Varró Ágnes felvétele, 1994.

Varró Ágnes néprajzkutató

 

Felhasznált irodalom:

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest, 1973. 333-342. p.

Bogdán István. Régi magyar mulatságok. Budapest, 1978. 75-84.

Lackovits Emőke: Zöldágjárás a Balaton-felvidéken. In.: Lackovits Emőke ─  Lukács László ─ Varró Ágnes: Íme az én népem. Székesfehérvár, 1995. 115-117. p.

Lukács László: Pünkösdi zöldághordás. In.:  Lackovits Emőke ─ Lukács László ─ Varró Ágnes: Íme az én népem. Székesfehérvár, 1995. 117-118. p.

 

 

A pünkösdrózsa

 

KÉT SZÁL PÜNKÖSDRÓZSA

Két szál pünkösdrózsa
kihajlott az útra,
el akar hervadni,
nincs ki leszakítsa.

Nem ám az a rózsa,
ki a kertben nyílik,
hanem az a rózsa,
ki egymást szereti.

Nem szeretlek másért,
két piros orcádért,
szemed járásáért,
szád mosolygásáért.

(Népdal, Vikár Béla gyűjtése 1909. Zala megye, Resznek)

Bazsarózsa Lonitzer

Adam Lonitzer: Krauterbuch.Neue Zugerichtet künstliche Conterfeitunge der Baume, Stauden, Hecken, Getreyde, Gewürze. Frankfurt, 1574? Szent István Király Múzeum Könyvtára, fotó: Gelencsér Ferenc

Egyházi eredetű ünnepeinkhez számtalan növényfaj, különösen virág kapcsolódik. Több népdalunk is megénekli ezeket. Ha pünkösd kerül szóba, persze elsőként a pünkösdi rózsának is nevezett bazsarózsa, tudományos nevén Paeonia officinalis jut eszünkbe. Virágzásának ideje ugyanis május-júniusban éppen az ünnep idejére esik. Érdemes megvizsgálni közelebbről ennek a csodás virágnak a történetét. Múzeumunk könyvtárának értékes darabja Adam Lonitzer füveskönyve 1574-ből, amelynek ugyan sok lapja hiányzik, ám az akkoriban gyógyászati célokra használt növény leírása és képe épségben megmaradt benne. Ezen a nyomon elindulva vesszük szemügyre a finom illatú pünkösdi rózsa titkait.

Ma már számtalan bazsarózsa faj megtalálható hazánkban, leginkább persze dísznövényként, de ez nem volt mindig így. A telt virágú fajok méltán kertjeink díszei. Vélhetően a török időkben kerültek hozzánk. Carolus Clusius, a neves 16. századi botanikus pl. Konstantinápolyból kapott „idegen basarózsákat”, később pedig Kínából kerültek Európába a fagyérzékenyebb cserjés fajok. Kínában a legkedveltebb dísznövények közé tartozik, szinte nemzeti virágként tartják számon. A legkedveltebb díszítőelemnek számít például a porcelánedényeken, selyemszöveteken, festményeken. Később jelent meg nálunk a fehér virágú Paeonia albiflora, amely Dél-Szibériából származik. Manapság még sárga színű változatok is ismertek.

Talán kevesen tudják, de létezik egy őshonos képviselője is e növénycsaládnak a Kárpát- medencében. A bánáti bazsarózsa vagy bánsági bazsarózsa (Paeonia banatica) valódi növényritkaság. Legfontosabb élőhelyét a Baranya megyei Zengő hegy gerincén találhatjuk meg, s minden bizonnyal ennek köszönhetően mecseki bazsarózsa névvel is illetik. Érvényes tudományos neve a Paeonia banatica. Magyarország területén először Kitaibel Pál figyelte meg Hosszúhetény és Pécsvárad között 1799-ben. Hazánkban 1982 óta fokozottan védett, természetvédelmi értéke igen jelentős.

Régebben gyógyászati célra gyűjtötték, mert gyökerei és zsíros-olajos magvai alkaloidot (paeonin) tartalmaznak, amit epilepszia ellen görcsoldóként, illetve hánytatónak használtak. Ma már nem alkalmazzák gyógyítási célokra. Ezt a különleges növényfajt már a 16. század elején megörökítette a híres selmecbányai festő, akit M. S. mesterként ismerünk.

 

 

A Vizitáció, vagy Mária és Erzsébet találkozása című csodás festményén csillogó színekkel, élethű módon ábrázolta a bánáti bazsarózsát. A festményen a kompozíció sarokpilléreivé válnak a virágok.

Ezek a “növényportrék” közvetlen természettanulmányokat feltételeznek, melyek többek között herbáriumok révén is terjedhettek.

A pünkösdi rózsa históriája azonban ennél jóval korábbra nyúlik vissza. Rapaics Raymund: A magyarság virágai című könyvében részletesen ír a növény történetéről. Ő a következőket adja közre róla:  „A pünkösdi rózsa a pogány Róma rózsaünnepeinek emlékeként támadt fel a középkorban, bár valójában nem a rózsafélék közé tartozik.” (Akkoriban több más növényt is rózsaként emlegettek, a korabeli botanika még kezdetleges terminológiákat használt.) Az antikvitásban nagy pompával ünnepelték a rózsa virágzásának idejét, s a Földközi-tenger mellékének országaiban Itáliában, Hispániában és a Balkánon megőrződött e szokás. Végül a pogány hagyományokkal kibékült keresztény Róma pünkösd ünnepébe olvasztotta bele. Ezért délen a pünkösdöt gyakran a rózsák húsvétjának – pascha rosarum – nevezték. A 16. században, amikor a humanizmus pontosabb neveket keresett a megkülönböztetendő növényeknek, úgy alakult, hogy egyik helyen a korán virágzó pünkösdi rózsa a Rosa cinnamomea nevet kapta, másutt pedig Paeonia officinalis lett az elnevezés.

A rózsák közé számították a lovagkorban is a bazsarózsát szép piros virágaiért. Bingeni Hildegard apácafőnöknő már említi a XII. században. Korábbi auctorok, nem mint kerti virágot tartották számon, hanem mint vadon termő gyógynövényt. Sem Theophrastus, sem Plinius nem sorolták a koszorúnövények, a mai értelemben vett virágok közé. Ellenben a régiek babonás erőt tulajdonítottak neki, amelyet Paionia néven ismertek. Paion, a legendás görög orvos után kapta nevét, akiről a monda azt tartotta, hogy az alvilág sötét istenét, Plutót a basarózsával gyógyította meg. Ezért hordja ez a növény mai napig is a Paeonia nevet a tudományban. Már az ókorban két faját különböztették meg, egyiket hímnek, a másikat nőnek tartották. A Paeonia corallina klárispiros magjáról kapta faji nevét. Ennek magvait kláris (gyöngysor) módján felfűzték s a füzért a csecsemő nyakába akasztották, gondolván, hogy megkönnyíti a fogzást. A Paeonia officinalis gyökerével szolgálta az embert az ókorban. A basarózsa gyökerét a görög gyökérásók, a mai gyógynövényárusok ősei, titokzatos szertartások között ásták ki.
A régebben kizárólagosan használt basarózsa név sem magyar eredetű. Ezt a szót először egy Corvina széljegyzetei között találjuk: „peoniaca, bazar” alakban. Később a bazár vagy bazsár szó inkább basál és bazsál alakjában használatos. A délszláv „bozsur” jelentése körülbelül annyi, mint isteni.

PaeoniaBessler

FForrás: Paeonia officinalis Bessler, B.,Hortus Eystettensis, vol.1: t. 104 (1620)

A délszláv bozsur is eredetileg a rózsát jelentette, mint a virágok virága kifejezés. De a magyarban hamarosan elvesztette eredeti szláv értelmét. Később török hatásra a XVI. században kezd a magyar nyelvben terjedni a „basa” szó és ennek nyomán a bazsar is basa alakban jelenik meg. A basarózsa összetétel pedig a német füveskönyvek hatására jelent meg elnevezésként.  Lippay János, a Posoni kert című könyvében 1664-ben ezt írja róla:

Paeonia, basarózsa, igen szép veres virágú, vagyon ki nem teljes veres, fehér is van. Teljes vagyon veres fehér. …. Ez magigen jó a nehéz betegség ellen, ha cérnára vonják és a gyermek kezein való pulzusokra kötik. Hasonlóképen a gyökerét is. Igy ha a virágjának vizét veszik s azt innya adják a betegnek.

Napjainkban azonban már el is feledték, hogy a bazsarózsa gyógynövényként kezdte pályafutását.  Bárhogy is legyen, csodás illatával és gyönyörű virágaival a bazsarózsa, pünkösdi rózsa ma is megörvendeztet bennünket és aki teheti ültessen belőle, és védje természetes élőhelyét.

Krizsány Anna

Felhasznált irodalom:
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n%C3%A1ti_bazsar%C3%B3zsa
https://mek.oszk.hu/01600/01652/html/elemzes.htm
Dr. Rapaics Raymund: A magyarság virágai Bp. 1932.

„MINDENÜNKET ODA ADTUK A HAZÁÉRT!”

Magyar Hősök Napja

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartjuk azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért.
Az ünnepen általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a rákoskeresztúri Új köztemetőben a magyar katonahősök emlékművénél, valamint a Hősök terén, a hősök emlékkövénél.
Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető hősök emlékköve, melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén, a Millenniumi emlékmű előtt.

Magyar_Hősök_emlékköve_fortepan_56811

A magyar hősök emlékköve 1940-ben
Foto: FORTEPAN/Góg Emese

 

A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját … a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től nem tartották meg. A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott LXIII. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindazokra, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.
A Szent István Király Múzeumban őrzött korabeli gyászjelentések is azt tanúsítják, hogy a hosszú és véres első világháború városunk katonáit sem kímélte. A Magyar Királyi 17. Honvéd Gyalogezred tisztikara így emlékezik az elhunyt katonákra: „Derék jó katonákat, szerető bajtársakat ragadott ki közülünk a kegyetlen Sors, de emléküket szívünkbe zárja az irántuk érzett kegyelet és nevüket, mint a hazaszeretet, a hűség és kötelességtudás lelkesítő példányképeit az örök halhatatlanság számára megőrzi ezredünk történelme!

Pro Patria_17. gyalogezred gyászjelentése

A gyászjelentések alján megjelenő mondat szokásosan az elhunyt emlékének megőrzésére utal. Az 1915 áprilisában a Kárpátokban elesett Bordács János honvéd gyászjelentésén rendhagyó módon megfogalmazott mondat a hátrahagyott özvegy és a kisgyermekek mélységes gyászát, határtalan veszteségét, de nagylelkű áldozatvállalását is kifejezi: „MINDENÜNKET ODA ADTUK A HAZÁÉRT!

Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_h%C5%91s%C3%B6k_eml%C3%A9k%C3%BCnnepe

Braila Mária könyvtáros

Szent István Király Múzeum

„…meddig maradhatok Fehérváron?”

Pilinszky János 39 éve, május 27-én hunyt el.

 

A költő és Székesfehérvár kapcsolatáról, Korniss Dezső 1965-ös kiállításáról, a teljhatalmú kultúrpolitikus Aczél György látogatásáról és Pilinszky legendás kosaráról is szól blogbejegyzésünk.

Pilinszky János 1980 nyarán, anyai nagynénje halála után költözött Székesfehérvárra.
A költő több szállal is kötődött a városhoz: az 1960-as évektől rendszeresen megfordult Fehérváron, unokaöccsének, Kovács Péternek és feleségének, Kovalovszky Mártának, a múzeum művészettörténészeinek köszönhetően. Olykor látogatóban járt itt, olykor egy kiállítást megnyitni a múzeumban: Kondor Béláét 1964-ben, Korniss Dezsőét 1965-ben, Szenes Zsuzsáét 1969-ben, Ország Liliét 1972-ben; Schaár Erzsébet Utca című tárlatát pedig 1974-ben.

Kondor_1964

Ismeretlen riporter, Pilinszky János, Kondor Béla és Fitz Jenő Kondor kiállításának megnyitóján, 1964. március 8-án (Fotó: SzIKM Adattár)

A Kovalovszky–Kovács házaspár a 60-as évek elején kezdett a múzeumban dolgozni, és 1964-től konzekvensen végezte kiállítási tevékenységét, amelynek során fő szempontjuk, legfontosabb elvük mindig a kvalitás volt. A múzeum védő és támogató légkörének köszönhetően a kultúrpolitika tiltó vagy elváró követelményeinek csak részben kellett megfelelniük, és viszonylagos szabadságot élvezhettek munkájukban.
Az elfelejtett vagy hallgatásra ítélt alkotók bemutatása kiállítási programjuk egyik legfontosabb része volt. Számos művész hosszú, kényszerű „csönd” utáni első egyéni múzeumi kiállítását Magyarországon a fehérvári intézmény rendezte. Ez történt Korniss Dezsővel is.

Korniss kiállítását Pilinszky nyitotta meg 1965-ben

Korniss Dezsőnek 1948 után – amikor az Európai Iskola kénytelen volt beszüntetni tevékenységét – majdnem két évtizeden keresztül csupán csoportos kiállításon tűntek fel művei, ezért valódi ünnepnek számított, és „régi adósságát törlesztette” (Ungváry Rudolf: Korniss Dezső kiállítása. Jelenkor, 1966/3.) a szakma, amikor 1965-ben az István Király Múzeumban megnyílt legújabb munkáit is bemutató önálló tárlata. A hatvanas években kalligráfiákat kezdett készíteni. Tussal, zománcfestékkel írt titokzatos jelei tudatosan komponált alakzatok, miközben a véletlen forma szabadságát is hordozzák: a művész belső világának absztrakt kivetítődései.

Korniss Dezso_Kompozicio, 1960

Korniss Dezső: Kompozíció (Kalligráfia), 1960, lakkzománc, dörzspapír, 85×294 cm, Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye

 

Korniss_Kalligrafia, 1964

Korniss Dezső: Kalligráfia, 1964, zománcfesték, papír, 67×52 cm, Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye

 

Korniss fehérvári kiállítását a Fejér Megyei Hírlap 1965. augusztus 25-ei száma is beharangozta: „Új élményt ígér a múzeum-barátoknak és a képzőművészetek kedvelőinek a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága. Korniss Dezső festőművész alkotásaiból rendez még ebben a hónapban tárlatot. A megnyitásra 29-én fél tizenkettőkor kerül sor az István Király Múzeumban. A meghívott vendégek között lesz Pilinszky János író is.
Nos, Pilinszky nem csupán a meghívott vendégek egyike volt, hanem ő nyitotta meg a kiállítást, amelyről sajnos a hírlap nem tudósított, és a múzeum archívumában sincs róla fotó.
Pilinszky Vas Istvánon keresztül ismerte meg Szántó Piroskát, s Szántón keresztül került szoros szellemi kapcsolatba Korniss Dezsővel, Bálint Endrével, Ország Lilivel és Anna Margittal. Az 1950-es években Korniss és Pilinszky Budapesten sokat találkozott, közel laktak egymáshoz, Korniss a Molnár utca 30-ban, Pilinszky a Molnár utca 17-ben.

…Korniss művészetének (…) lényege a szabadság. Olyan szabadság, melyet csak a legkülönbek tudtak kivívni a maguk számára” – mondta megnyitójában 1965. augusztus 29-én Pilinszky az Országzászló (akkoriban Gagarin) téri épület emeletén.

 

Korniss_1965_kiallitas

Korniss Dezső 1965-ös múzeumi kiállítása (fotó: SzIKM Adattár)

 

Aczél György Fehérváron

Tudni kell, hogy a hivatalos művészetpolitika nem szerette az absztrakt művészetet. Az absztrakcióellenes álláspont, a korábbi kérlelhetetlen merevség a hatvanas évek közepére azonban már kissé enyhült, a kulturális szigor apránként teret engedett az absztrakt művészet bemutatásának.
A művészetpolitika abszurd működési mechanizmusát mégis jól szemlélteti Aczél György látogatása, amelyre a kiállítás utolsó napjaiban, szeptember 18-án került sor, s amelyről a Hírlap másnap akkurátusan be is számolt.
Aczél György, a művelődésügyi miniszter első helyettese szombaton délután Székesfehérvárra látogatott. Az István Király Múzeumban megtekintette Korniss Dezső kiállítását. A miniszter első helyettesét Lévai András, a megyei pártbizottság osztályvezetője és Pap László, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője fogadta.

 

FMH, 1965.09.19.

Fejér Megyei Hírlap, 1965. szeptember 19.

 

Aczél a kiállításlátogatás után a múzeumigazgató Fitz Jenővel és Kovácsékkal akart találkozni. Kiabálva kérte számon az igazgatót, hogy hogyan képzelik ezt, és miért pont Kornissnak rendeznek kiállítást. Mire Fitz azt mondta: „Nem vagyok hozzászokva, hogy az én irodámban így beszéljenek” – emlékeznek vissza Kovácsék (Fejér Megyei Hírlap, 2016. június 25.). Az ügynek végül semmilyen komoly következménye nem lett.

A 20. század egyik legjelentősebb képzőművészének, Kornissnak csoportos tárlatokon később is rendszeresen bemutatták munkáit Fehérváron. Sőt, mivel egy igazi „műalkotással” is „színesíteni” akarták a főleg dokumentumokból álló Tanácsköztársaság emlékkiállítást (1969), őt kérték fel a fotómontázsok elkészítésére.

 

Korniss felkérő

Fitz Jenő megyei múzeumigazgató levele Kornisshoz: A Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága felkéri Önt, hogy a március 21-én nyíló Tanácsköztársaság kiállítás számára 3 db, 1,25×2,70 m-es fotomontázst készíteni szíveskedjék. Székesfehérvár, 1969. február 20. (SzIKM Irattár)

 

Tanacskoztarsasag emlekkiallitas_1969_Korniss montazs

A fotómontázsok határidőre elkészültek, egyik a háttérben a falon látható. Tanácsköztársaság emlékkiállítás, 1969 (fotó: SzIKM Adattár)

Székesfehérvár, Kígyó utca 4.

Pilinszky a fehérvári látogatások során többször lakott a Budenz-ház vendégszobájában vagy rokonainál. Amikor 1980 nyarán a városba költözött, a Kígyó u. 4. számú tízemeletes panelház hatodik emeletén bérelt lakást Bokros Jánosnétól. Nagyon szeretett itt dolgozni, erről tanúskodik egy 1980. november 20-án főbérlőjének írt levél is: „Kedves Asszonyom! Bocsásson meg, hogy levelemmel zavarom, de tudnom kellene, hogy meddig maradhatok Fehérváron? Esetleg február 1. után is? Őszintén szólva, kitűnően tudok itt dolgozni, s ha lehet, szeretnék még egy-két dolgot befejezni…”

 

Level foberlohoz 1

 

Level foberlohoz 2

 

Level foberlohoz 3

Pilinszky levele főbérlőjéhez, Bokros Jánosnéhoz

A rendhagyó irodalomóra

Pilinszky élvezte a kisváros hangulatát, nyugalmát. Dolgozott, sétált, néha beült a Belesbe (Belvárosi Bistro), vagy az Alba Regia szálló bárjába, szívesen találkozott Takács Imre költővel és Pesovár Ferenccel, a múzeum legendás néprajzosával.
Utolsó nyilvános szereplése is Fehérvárhoz köthető: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában vendégeskedett 1981. március 25-én, Bartók Béla 100. születésnapja alkalmából tartott rendhagyó irodalomórát. „Egyszer csak azzal jött oda hozzám a Kovács Marci (Kovács Péterék fia), hogy »János bácsi szívesen bejönne ebbe az iskolába egy rendhagyó órára.« Természetesen nagyon örült ennek a fiatal magyartanár, aki én voltam akkor…” – emlékezik vissza Bakonyi István irodalomtörténész, író az eseményre.

 

pilinszky_1

 

pilinszky_2

 

pilinszky_3

Pilinszky és Bakonyi 1981. március 25-én. A fotósorozatot Pinke Miklós festőművész, tanár készítette: „Egy rendkívül vonzó személyiség, nagy átéléssel beszélt, és felolvasott a verseiből, én pedig kattintgattam. Egy egész tekercs filmet elhasználtam.”

 

Pilinszky kosara

 

Pilinszky_kosar

 

A képen látható kosarat Törőcsik Maritól kapta. Fehérvári tartózkodása alatt többen is látták ezzel a kosárral. A Kígyó u. 4-ben Illyés Endréné restaurátor volt a szomszédja, ő így emlékezik: „Mi a hatodikon laktunk, és gyakran láttuk, hogy megy a kis kosárkájával, a kis kucsmájában.
Ebben a házban a földszinten élt (és él ma is) Fekete Zsuzsa gyermekpszichiáter és férje, Zsadon László állatorvos, akikhez Pilinszky ebédelni és beszélgetni járt. „A konyhaablakból láttam, ahogy János mindig reggel korán elindult a kis kosarával, ami tele volt az éjszaka megírt levelekkel, és indult a postára” – idézi fel emlékeit dr. Zsadon Lászlóné dr. Fekete Zsuzsa.
Az Ady Endre utcai zöldséges gyakori vásárlója volt Pilinszky, amikor főzni tanult fehérvári tartózkodása alatt: „Ő maga vásárolt. Sokszor előfordult, hogy bevásárolt, és aztán a kosárral együtt az árut ott hagyta. Kifizette és elsietett, mert már egész másra gondolt” – mesélte Kovalovszky Márta művészettörténész (idézetek: Pilinszky és Fehérvár, SzIKM, kiállítás és katalógus /szerk., rend: Izinger Katalin, Pallag Zoltán/, 2015).
Pilinszky János 1981 májusában hagyta el a várost. Néhány héttel később, május 27-én Budapesten halt meg szívroham következtében.

Izinger Katalin művészettörténész
Szent István Király Múzeum

Orbán, az utolsó fagyosszent

„Még hátra van Orbán” ─ mondogatják a gazdák Szervác, Pongrác, Bonifác napja után. Orbán még mindig visszacsempészheti a fagyot. Bajt csinálhat. Mert hát megírták régen:

“Hogyha eljön Orbán
Deres szakállával,
Nem lesz telé kamaránk
Isten áldásával.
De hogyha subáját
Oda fönt leveti,
Fényes napsugártól
Melege lesz neki:
Bő termése lészen
Az egész határnak
Búzája és bora
Bőven a gazdának.

– olvasható a Fejérmegyei Napló 1915. évi május 26-án, Orbán napja után megjelent kis cikkében. Fagyosszentek néven általában a három ’ác’, Szervác, Pongrác, Bonifác napjait ismerjük május közepéről.

Szent Orbán szobra Velencén a Bence-hegyen. Richter Ferenc velencei kőfaragó alkotása. 1984-1998-ig a Sárgaföldes-dűlőben állott, jelenleg a Panoráma úti parkolónál látható.  A kép forrása:  http://www.termalapartman.hu/wp-content/uploads/2017/04/DSCN0783.jpg

Szent Orbán szobra Velencén a Bence-hegyen. Richter Ferenc velencei kőfaragó alkotása. 1984-1998-ig a Sárgaföldes-dűlőben állott, jelenleg a Panoráma úti parkolónál látható. A kép forrása: http://www.termalapartman.hu/wp-content/uploads/2017/04/DSCN0783.jpg

 

Ők hárman a néphit szerint a legveszedelmesebbek, ám különösen szőlőtermő vidékeken a kisöccsükként gyakran emlegetik Orbánt is. Az évszázados paraszti megfigyelés szerint május közepén az addig szépen melegedő időjárás még hirtelen fagyosra fordulhat, nagy kárt téve ezzel elsősorban az éppen virágzó szőlőtermésben. A tudományos magyarázat is alátámasztja ezt a népi tapasztalatot. Ekkor Északnyugat-Európában erősen megnövekszik a légnyomás, ugyanakkor Délkelet-Európában, így nálunk is légnyomáscsökkenés áll be. E két időjárási irányzat kiegyenlítődési frontvonala erős északi széllel, majd hirtelen beálló szélcsenddel járó fagyokban jut kifejeződésre, melynek legmarkánsabb helyszíne éppen Magyarország területén húzódik. A radikális időjárás változás május közepére szokott esni, utolsó napjaként pedig május 25-ét, Orbán napját tartják számon. Utána már „leszáll Orbán a kemencéről”, vagyis vége a fagyoknak.

 

2.etyek

Szent Orbán szobra Etyeken a Vérti-dűlőben. Az eredetileg 1816-ban állított szobrot 2002-ben újították fel.
A kép forrása:
https://www.google.com/search?q=orb%C3%A1n+szobor+etyek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdmOOUyrPpAhVjw4sKHcRfArgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=635#imgrc=NsL8HrKL2ZigzM

Ki volt ez a híres, utolsó fagyosszentként emlegetett Szent Orbán, akinek szobraival, a tiszteletére emelt kápolnákkal számos, elsősorban német nemzetiségek által lakott alföldi, észak-magyarországi és nyugat-dunántúli településünkön találkozhatunk? Orbán, népies formában Urbán pápa a 3. században élt. 223 és 230 között ült a pápai trónon, vértanúként halt meg. Középkori hagyomány szerint ő rendelte el, hogy a szentmiseáldozat alkalmával használt edényeket, a kelyhet és a patenát nemesfémből, aranyból vagy ezüstből készítsék. Ezért szokás őt kezében kehellyel vagy szőlőfürttel ábrázolni és ezért tisztelték égi pártfogójukként a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok. Gyakorta találkozhatunk képével hordófenekeken, cégéreken, céhzászlókon is. A Szent István Király Múzeum néprajzi állandó kiállításában lévő, gyűjteményünk egyik legrégibb tárgyán, az 1762-ből származó, nemzeti színű faabroncsos hordócskán, ami egykor kádárcégér vagy kocsmacégér lehetett, ugyancsak ott találjuk Orbán pápa arcképét. Kultusza Elzászból terjedt Franciaország és a Rajna vidék felé. E nap környékén a középkori német jog szerint volt a szőlő után keletkezett jövedelem bevallásának ideje. Hazánkban történő népszerűsítésében kulcsszerep jutott a 17-18. században betelepült németségnek. Tiszteletére szobrokat, kápolnákat emeltek a szőlőhegyeken. Az adonyi és a móri Orbán-kápolnák búcsúját a májusi emléknap környékén tartják. Ekkor körmenet keretében keresték fel emlékhelyeit és fohászkodtak hozzá jó szőlőtermésért és kedvező időjárásért. Ha az előző esztendőben jó termést szüreteltek, szobrait borral locsolták, ha viszont a fagy tönkretette a szőlőt, sárral kenték be, sőt le is köpködték vagy szőlőkaróval elverték. Előző esetben ezt mondogatták: „Trink Orbán (igyál Orbán), termett a szőlő és bor is jó lészen!” Fagykár esetén lemondóan sóhajtották: „leszüretelt Orbán” – azaz vége a jó termésnek.

3

Móriak az Orbán-kápolna búcsúján a Kecskehegyen. Lukács László felvétele, 1980.

A részeg emberre szokták mondani, hogy „feltette Orbán süvegét.” A hagyományos magyarázat szerint ez onnan ered, hogy II. Ulászló koronázásakor, 1492-ben a püspökök, Dóczi Orbán egri püspök kivételével, mindannyian püspöki süvegükben voltak jelen a király körül. Dóczi Orbán fejfedőjét az inasa hozta utána, ám részegségében a saját fejére húzta azt. „Ez is feltette az Orbán süvegét” mondás állítólag erre a történetre utal.

 

dr. Varró Ágnes néprajzkutató

 

Felhasznált irodalom:

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I. Budapest, 1977. 386-391. p.
Csoma Zsigmond: Magyar történeti borkalendárium örök időkre. Budapest, 2004. 96-100. p.
Lukács László: Szőlőhegyi Szent Orbán-ünnepek. In.: Tárgyak, életformák, népszokások. Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár, 2012. 402-435. p.

 

 

Radák Eszter betetette a lábát / Nézzük meg együtt!

A Szent István Király Múzeum gazdag képzőművészeti gyűjteményében kerestünk vidám, tavaszi képet, hogy magunkat és olvasóinkat is vidítani igyekezzünk. Radák Eszter: Eszti körkép című művét alkalmasnak találtuk a feladatra.

radák 1

Radák Eszter: Eszti körkép, 2003 (részlet) Fotó: Deák Balázs

Radák_Eszter_panoráma_1

Radák Eszter (1971) Eszti körkép / Eszti’s Panorama (Can’t see any Ancient Hungarians),
2003 farost, olaj, 100×800 cm (8 darab 100×100 cm), ltsz.: 2006.2.1-8.
Vásárlás a Képző- és Iparművészeti Lektorátus pályázati forrásából
fotó: Deák Balázs

Bár most is csak fotókon, reprodukciók segítségével tudjuk bemutatni, de így van ez máskor, általában is; hiszen a mű az alkotó 2005-ben az Országzászló téri épületében megrendezett kiállítása (2005. április 23. – június 11.) óta kétszer kerülhetett közönség elé: 2012-benSzékesfehérváron, a Csók István Képtárban (Új szerzemények (2003-2012) Szent István Király Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményében 2012. június 16. – szeptember 15.) és 2017-ben Szolnokon, a Damjanich Múzeum Galériájában (Magán/közgyűjtemény. Válogatás Szolnoknak a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből, Szolnoki Galéria, 2017. január 19. – március 19.)

Szolnok, 2017
Radák Eszter alkotása a Szolnoki Képtárban 2017-ben (fotó: Szűcs Erzsébet)

Radák Eszter a mai magyar kortárs festőművészet egyik legszellemesebb, legtanultabb és
legsikeresebb alkotója. Felső- és még felsőbb fokú (mester és DLA) végzettségei vannak a
festészet területén (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest és Janus Pannonius
Tudományegyetem, Pécs), egyetemi diplomája vizuális nevelés és intermédia szakon (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest), és bölcsész diplomája az ELTE esztétika szakán. Jelenleg ő a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora.

Radak megnyito, 2005, SzIKM

Radák Eszter és Szűcs Erzsébet 2005-ben, a művész kiállításának megnyitásán. fotó: SZIKM Adattár

Harminc éve fest, ez alatt körülbelül négyszáz kép került ki keze alól, ebből az eddig
legnagyobb (legalábbis hosszában) a mi intézményünké. Bármennyire is vonzó a mű címadásával kezdeni, először nézzük meg, mit látunk a képen! Ez egy tájkép. Témája: egy vidéki, kerítéssel körülvett, szépen rendezett udvar, amelyet a tornácon fotelben ülő fiatal hölgy (feltehetően a tulajdonos) kávézás közben szemlél. A képen mindent kizáróan gyönyörű virágzós tavasz van. „A 21. században művészettörténetileg érvényes tájképet festeni borzasztó nehéz.” (Alinda – Radák Eszter, 2017. április 28., a felvétel hosszúsága: 41perc 48 másodperc)

A művészetben iszonyú jónak kell lenni, és rettenetesen kell küzdeni. Alkati kérdés, hogy ez kire miként hat. Van, akit ez ösztönöz, másban szorongást kelt” – nyilatkozta 2005-ben
Székesfehérváron a festő. (Gábor Gina: Melyiket vigyem haza? Fejér Megyei Hírlap, 2005.
május 21. (50. évfolyam, 117. szám) Egy másik interjúban (Veiszer Alinda, 2017) a festő arra is felhívta figyelmünket, hogy „tájképet látni tanult folyamat”.Ha már ma mindenütt távoktatás van, tanuljunk mi is: Nézzük meg együtt!!!Nézzük mitől szerethetjük, jobban megismerve akár rajonghatunk ezért a képért: Elsőként – még a témánál is előbb – a színek ragadnak meg: a narancsok, a kékek, a pirosak, a sárgák, a rózsaszínek, zöldek. Fergeteges vidám hangulatot, vitalitást adnak a tájnak. Ezeket a színeket mind Radák Eszter állítja elő. Soha nem használ gyárilag, a tubusból kikerülő „nyers”, úgynevezett alapszínt. Saját palettája alakításához számtalan korábbi és mai festő színtanát, színeit tanulmányozta éveken át. (Gedő Ilka, Czimra Gyula, David Hockney elméleti munkáira és gyakorlatára gondoljunk). A színek dinamikát, rendezett struktúrát adnak a képnek.
Ide tartozhat a kép textúrája, felülete. Az olajfesték felviteléhez nem, vagy talán nagyon ritkán használ ecsetet. Szabad kézzel, ujjal, hétköznapi eszközökkel hordja fel a festéket. Közelről, a kiállító-teremeben általános távolságból szemlélve élvezhetjük a felület változatosságát, gusztusos plaszticitását. Itt néhány részletfotóval segíthetünk.

re_5re_1

Részletek a festményből, fotó: Deák Balázs

Másodikként a kompozíció: látszólag nincs kiemelt főtéma, elterülő udvar unalmasnak tűnő, jelentéktelennek mondható részletek sokaságával: a veteményeskert rendezett sorai, kerítés, kapu, házfalak, még inkább a háztetők, távolban hegyek kicsi kilátszó ormai. A kompozíció központi eleme egy combtól lefelé megmutatott kékharisnyás láb, amely minden bizonnyal a „mesélőhöz”, a festőhöz tartozik. Beszédes részlet ez, mi mindent elgondolhatunk általa: az egymáson keresztbe tett lábakhoz tartozó figura nemét, korát, városi identitását; rózsaszín cipője kapcsán kötődését a divathoz; tartása alapján lazaságát, otthonosságát a környezetben. Így válik ez a középre elhelyezett elem a kép meséjének, történésének meghatározó részletévé. Hiszen magunkat kell ebbe a helyzetbe – e trükkel, szelíden kényszerítve – belehelyezni. Mi ülünk tehát az abrosszal megterített asztal mellett a tornácon a fotelben, a szépen megmunkált kertet, a virágzó fákat, a szomszédos házakat, a távoli hegyeket szemlélve, körbetekintve. Hogy ez a részlet, a láb mégis kiemelődjék, hangsúlyt kapjon, a kerítés és a láb vonala által határolt területet egybefogja a vonalak segítségével. Ebben a játékban a szín is segít: a harisnyára „felvett” lábszárvédő zöldje is közrejátszik. A játék, a csavar, a nyugtalanság becsempészése ennek a finom kényszerített körbetekintésnek köszönhető, hiszen folyton forgatni kell a fejünket ahhoz, hogy az egészet lássuk, és sosem látjuk egyszerre. Aki kicsit is ismerősen mozog a saját vidéki otthon nyugalmában, az tudhatja milyen pillanatnyi lehet itt a nyugalom. A sok teendő folyton szólít, a természet működése folyton új tennivalót produkál. Ahogy más képein: Radák most is játszik a perspektívával, ehhez persze ebben a képben kitalált, kikísérletezett egy szokatlan formátumú arány is társul. A kép témája kapcsán – követve a festő 2003 utáni munkásságát – megállapíthatjuk, hogy a belső épített zárt, vagy félig zárt térből kitekintő tájképek azóta is kedvenc, nagy kihívást hordozó témái festészetének. Az enterior és exterior egy képben való összefogása sikeres sorozatot alkot munkásságában.
A színek és felület, a műfaj és téma után nézzük a harmadik dolgot: a mű címét!
A festő elmondása szerint a műveinek címadása leggyakrabban az alkotás utolsó fázisa. Célja, feladata, hogy a nézőt ne hagyja békén, mindenképpen felszólítsa az együttműködésre. Mondhatjuk sikerrel teszi ezt is! A szellemes, humoros, ironikus, önironikus címadásaiért is sokan szeretik. Ez az Eszti körkép esetén (is) briliáns.
Aki kicsit is tájékozott a magyar történelemben, művészetben, azonnal Feszty Árpád
Magyarok bejövetele című alkotására asszociál. A Feszty körképként emlegetett mű 1894-ben készült el, mérete felületét tekintve kétszázhuszonötszöröse az Eszti körképnek. A privát és a történelmi téma persze indokolja az arányokat.
A festő, hogy ezt az elsőre csak magyar befogadók számára feltűnő párhuzamot
kikényszerítse másoktól is: angol címet is adott munkájának, melynek fordítása: „Nem látom az Ősmagyarokat”. Az, hogy ez a címadás mely évtizedekben milyen gondolattársításokat hoz még, mind hozzájárulhat a mű befogadástörténetéhez.
Higgyük el azt a közhelyként használt mondást: „abba a művészetbe, amit hiánytalanul meg lehet magyarázni és könnyen el lehet mesélni, nem is érdemes fáradságot belefektetni.”, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ha elmeséljük, amit tudunk, gondolunk, ne kerülnénk közelebb a megértéshez.
Mi most csak bízunk benne, hogy egyszer lesz olyan kiállítóterem Székesfehérváron, ahol a közönség múzeumunk sok más jó kortárs művével együtt láthatja majd ezt a nem mindennapi művet, hogy maga is (akár jobban) megbizonyosodjon szerethetőségéről!

Szűcs Erzsébet művészettörténész

Felhasznált cikkek, interjúk:

Révész Emese: Kezdetben volt a kert / Radák Eszter  További felhasznált írások, cikkek, interjúk képei elé, Radák Eszter kiállítási katalógus, Székesfehérvár 2005 (Szent István Király Múzeum közleményei D sorozat 297.szám)
Kovalovszky Márta: Radák Eszter 1971, Kovalovszky Márta: A modern magyar festészet
remekei, Corvina Kiadó, Budapest, 2005, 220–221. o.

RÉBER 100!

1_Reber Fejer-foto

Réber László grafikusművész (Budapest, 1920. május 21. – Budapest, 2001. november 2.)
(fotó: Fejér Ernő, 1986)

100 évvel ezelőtt, ezen a napon született Réber László grafikusművész. Iskoláit Pécsett végezte. Fiatalon még korántsem készült művészi pályára – versenyszerűen atletizált, gerelyhajítóként kis híján az olimpiai csapatba is bekerült. Mint annyi kortársa, az ő életében is kitörölhetetlenül nyomott hagyott a II. világháború. Katonaként térképvázlatokat kellett készítenie, a háború utolsó évében azonban szovjet hadifogságba esett. Egy azerbajdzsáni táborban, embertelen körülmények között kellett követ törnie, hidat építenie. Leromlott állapota miatt egy ízben kórházba is került, ahol saját örömére rajzolgatni kezdett. Így fedezték fel a táborban rajztehetségét, és csakhamar sorra készíthette a régi, rossz minőségű fényképek alapján a festményeket parancsnokai családjáról. A fogságból 1948-ban térhetett haza lesoványodva, legyengült szervezettel. „Talán ebben a világban vált benne belső paranccsá – írta róla Székely András művészettörténész –, hogy nincs más, csak a vonal, hogy nem lehet satírozni, mismásolni, próbálkozgatni, mert nincs papír és ceruza, csak annyi, amennyi feltétlenül szükséges.”
Hazatérése után egy textilfestő üzemben kezdett dolgozni, hamarosan azonban úgy döntött: a rajzolásból szeretne hivatásszerűen megélni. Művészi pályafutása karikaturistaként indult 1949-ben. Előbb a Szabad Szájnál helyezkedett el, majd a lap beszüntetése utána a Ludas Matyihoz került. 1951-től két évig a Híradó- és Dokumentumfilmgyár rajzfilmosztályán is dolgozott tervezőként. Fontos állomása volt ez életének, hiszen itt ismerte meg későbbi feleségét, Almássy Katalin rajzolót. 1953-ban kötöttek házasságot, s a következő évben megszületett egyetlen gyermekük, Krisztina.

Az 1950–60-as években – amikor divatba jött a műfaj – négy önálló karikatúraalbuma jelent meg. Karikatúráinak frissessége abban rejlik, hogy nem napi aktualitásokat boncolgatnak, hanem általános érvényű igazságokat fejtenek ki. Réber következetesen távol tartotta magát a korszellemnek engedelmeskedő, politikai rajzok készítésétől, mely az ötvenes–hatvanas években meglehetősen ingoványos talajnak számított. Nála a mondanivaló leggyakrabban valamilyen groteszk szituációból eredő helyzetkomikum, így a szülő és a gyermek kapcsolatának visszássága, a vásott kölykök csínytevése, és egyáltalán, az ember hétköznapi gyarlósága. Munkáiban leleplezi a képmutatást, az irigységet, a fondorlatoskodást, ám nem riad vissza akár a legszélsőségesebb témák (rabság, öngyilkosság, koldulás) bemutatásától sem, mert abban is képes észrevétetni egy szikrányi humort – a túlélés zálogát ebben a vészterhes korban.

Majd öt évtizedes pályája során közel négyszáz könyvet illusztrált, köztük olyan jeles alkotásokat, mint Bartók Bélától a Cantata profana, Kosztolányi Dezsőtől a Zsivajgó természet, Nagy Lajostól a Képtelen természetrajz, Örkény Istvántól az Egyperces novellák vagy Kurt Vonneguttól a Macskabölcső. A szépirodalom területéről más műfajok felé is kikacsingatott. Az ő pár vonalból kialakított figurái szerepelnek az emblematikus Murphy törvénykönyvében, de találkozhatunk grafikáival ismeretterjesztő könyvekben, gyermekenciklopédiákban, nyelvkönyvekben, sőt, még matematika tankönyvben és szakácskönyvekben is.

 

Réber neve azonban mindenekelőtt a gyermekkönyvekhez készített, egyszerre szellemes és ártatlanul bájos grafikái révén vált igazán ismertté. Janikovszky Éva és Lázár Ervin mesekönyvei, Varga Katalin és Gerald Durrell ifjúsági regényei elválaszthatatlanul összeforrtak jellegzetes alakjaival, csetlő-botló, ám esetlenségükben is szerethető csodalényeivel. Könyvillusztrációinak vidám, színes szereplőforgataga, harmonikus képi világa még ma, több évtized múlva is vonzó gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Népszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, minthogy napjainkig újabb és újabb kiadást érnek meg az általa illusztrált gyerekkönyvek.

1971 és 1974 között rendszeresen jelentek meg rajzai az Élet és Irodalom című hetilapban. A grafikák itt voltaképpen önálló képi gondolatok, hiszen nem a cikkek tartalmához kötődnek. Ezekben az úgynevezett ÉS-rajzokban jut igazán érvényre a művész filozofikus lelkülete és eredendően bölcselkedő hajlama.

Kevesen tudják Réberről, hogy nem csupán illusztrációkat készített, hanem önálló munkákat, kollázsokat és dobozműveket is. Sőt, a hatvanas években megjelent három, rövid animációs filmje is. Alkotótevékenységét rangos szakmai elismerésekkel jutalmazták itthon és külföldön – többek között Munkácsy-díjjal, Szép Magyar Könyv-díjjal, nemzetközi művészkönyv-kiállítások arany- és ezüstérmeivel.

Székesfehérváron 2005-ben, egy csoportos kiállításon szerepeltek első alkalommal alkotásai. Az Aranykor – Az 1960-as évek magyar grafikája című tárlaton a korszak legkiemelkedőbb grafikusai (Gyulai Líviusz, Kondor Béla, Korniss Dezső, Rékassy Csaba, Szalay Lajos stb.) között Réber László is helyet kapott. E bemutatásnak köszönhetően indult el az a gyümölcsöző kapcsolat, amely során a művész lánya, Widengård Krisztina több mint 1300 grafikát adott át letétbe a Szent István Király Múzeumnak. Az átvett művekből 2008-ban nyílt életmű-kiállítás Fehérvár legnagyobb kiállítóterében, a Csók István Képtárban. Már ekkor felmerült a gondolat: milyen nagyszerű lenne városunkban egy állandó Réber-kiállítás! Néhány évnek kellett csupán eltelnie, míg 2012-ben állandó otthonra leltek különleges alkotásai Székesfehérváron, az ekkor megnyílt Hetedhét Játékmúzeumban. E tárlat 2018 tavaszán látványosan megújult, és számos technikai elemmel, játékkal kiegészítve mutatja be a művész több mint fél évszázados munkásságát, humoros, néhol groteszkbe hajló képi világát. A Vonalba zárt történetek című tárlatot tavaly az Év kiállítása díjjal tűntette ki a Pulszky Társaság.

Réber László grafikusművész szuggesztív, pár vonallal kialakított alkotásai a 20. századi magyar grafika műfajának kiemelkedő jelentőségű művei. Grafikáinak átütő erejét a lényegre koncentráló, magabiztos eszköztelenség adja. Ahogyan a mester foltot hagy a papírlapon, annak mindenkor súlya van, és a kanyargó vonalból végül történetek bomlanak ki – vonalba zárt történetek.

Réber László kiállítása megtekinthető itt: https://360szekesfehervar.hu/pano/reber.html

Gärtner Petra
művészettörténész

Irodalom:

GÄRTNER Petra: Vonalba zárt történetek. Réber László grafikusművész kiállítása. Székesfehérvár, Hetedhét Játékmúzeum, 2018
Réber antológia. (WIDENGÅRD Krisztina szerk.) Budapest, Holnap Kiadó, 2003
A szövegben szereplő idézet helye: SZÉKELY András: Réber László. http://www.mora.hu/alkoto/reber-laszlo (utolsó letöltés: 2020. 05. 18.)

A csatkai „szentvizes” korsók

Néprajzi kincsestárunkból

A búcsújárás egyik szép szokása volt, hogy a zarándoklatok résztvevői a kegyhelyen lévő, csodás gyógyító erejű kutak, források szent vizéből vittek haza az otthon maradt hozzátartozóik, betegeik számára. Kisméretű, 20-25 cm magas korsókba töltötték a szentkút vizét. A csatkai kút csorgójának fotóján három, a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményébe tartozó vizeskorsót mutatunk be.

1.

A csatkai szentvizű forrás  néprajzi gyűjteményünk korsóival. A korsókról a felvételeket Gelencsér Ferenc és Varró Ágnes készítették. A kép forrása: http://fotoport.hu/hng/kom-eszt/csatka-kapolna-keresztut.htm

 

Ezek a korsócskák igazi alkalmi és egyedi fazekastermékek, mindegyiken Csatka, Csatkai emlék, a jobb szélső példányon a befejezetlen „Csatkai…” felirat, és 1904-es évszám is olvasható. Fülén kereszt alakú díszítést is láthatunk. Mindhárom korsó Csákváron készült, zöld és fehér mázas, hogy a beletöltött víz ne párologjon el olyan könnyen mint a máz nélküli vizeskorsókból. A kerekszájú korsócskák fülén a nagyméretű vizeskorsók mintájára ivónyílás, csecs látható.

A Komárom-Esztergom megyei Csatka az Észak-Dunántúl közkedvelt búcsújáróhelye napjainkban is. Az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kápolna 1862-ben épült.

 

2.

A csatkai kegykápolna. A kép forrása: http://fotoport.hu/hng/kom-eszt/csatka-kapolna-keresztut.htm

A kegyhely főbúcsúját szeptember 8-án, Kisasszony napján tartják. Napjainkra Csatka a hazai és a dél-szlovákiai cigányság által látogatott legismertebb búcsújáróhely, cigány nyelvű prédikációt is hallgathatnak a kegyhelyet ilyenkor felkeresők. A csatkai búcsújáróhely csodás erejű vizét különösen végtagfájdalom, lábfájás esetén tartják hasznosnak. A zarándokok régen és ma is korsókban, üvegekben visznek haza a forrás vizéből.

 

Felhasznált irodalom:
Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Budapest, 1990. 47. p.

 

dr. Varró Ágnes néprajzkutató