Reguly Antal kutatásai nyomában

Reguly Antal, Zircen született 1819. június 11-én. A rövid élet és hosszú, viszontagságos körülmények között töltött gyűjtőút mérlege olyan páratlan nyelvészeti, néprajzi anyag, amely évtizedekre meghatározta a magyar eredetkérdéssel foglalkozó kutatásokat a refomkori Magyarországon, és megalapozta a magyar nyelv finnugor eredetét bizonyító tudományos munkát. Diákként évekig Székesfehérváron, a ciszterci rend gimnáziumában tanult. Életművének, fehérvári éveinek emlékét egy tábla őrzi hajdani iskolájának falán, a Bartók Béla téren.

Jogi diplomájának megszerzését követően tanulmányútra indult, tapasztalatszerzés, világlátás céljából. A felvidéki bányavárosokból Németországba indult, onnan Svédországba, majd Finnországba és Oroszországba “Hogy honnan van ez az észak iránti lelkesedésem? Nem tudom; de már egy egész éve ural, és mivel ezt a vidéket elég jól ismerem, tudom, hogy nem fogok csalódni.” – írta Reguly a szüleinek egy levelében. (Hamburg, 1839. szeptember 18.). Akkor talán még ő sem sejtette, hogy hosszú évek múlva fog csak visszatérni.
Utazásai során egyre világosabbá vált, hogy a magyar nyelv eredetének tisztázására Oroszország távoli vidékein kis népeket kell felkeresnie. Megtanult svédül, finnül, gyűjtött finn nyelvi anyagot, végzett gyűjtést számi (lapp) közösségekben, vepszéknél, vótoknál, észteknél. Szentpéterváron az orosz mellett a mari (cseremisz), erza és moksa (összefoglaló néven mordvin), komi (zürjén) nyelveket tanulmányozta és számos tudományágban, így történelemben, földrajzban, antropológiában képezte magát.
1842. május 2-án érkezett meg Reguly Antal jelentése a Magyar Tudományos Akadémiához, amelyben felvázolta a finnugor rokonság kérdésének addigi kutatási eredményeit, és bemutatta az elvégzendő feladatokat. Célja az volt, hogy a magyar és finnugor nyelvek feltételezett rokonságának kérdését végleg eldöntő bizonyítékokat szerezzen, tudományos módszere azonban nem a magyar nyelv finnugor eredetének bebizonyítására, hanem a kérdés eldöntésére irányult, vagyis finnugor nyelv-e a magyar? Távlati tervei között magyar nyelvjárási tanulmányok, például a csángók felkeresése, majd a török népek tanulmányozása is szerepelt.
Az út anyagi nehézségei már Péterváron látszottak, ezért is folyamodott az Akadémia támogatásáért, amely végül országos gyűjtés után, 1000 pengőt ajánlott Regulynak. A támogatást végül csak jóval később, részletekben kapta meg, így a támogatás ígéretével és kölcsönből indult el 1843. október 9-én az Ural felé.
Északi útja során Nyugat-Szibériában először az Ural-hegység és az Ob folyó között lakó manysik (vogulokok) megismerésével foglalkozott, majd az Ob és mellékfolyói mentén, valamint az Urálban élő hantik (osztjákok) között végzett gyűjtéseket. Jegyzett fel adatokat nyenyecek (jurákszamojédek) körében is. “Szótáram már 2600 cikkelyből áll, nyelvtani adataim is, a beszédrészek mindenikére, szép számmal gyűlnek. Már beszélgetni is kezdek vogulúl, s meglehetősen vagyok tájékozva a nyelv körűl. Rokonsága a magyarral kétségesen felül áll, s általa valóban tudományos magyar nyelvbuvárlat leszen lehető. A finn nyelv etymologiája is gyarapszik a vogulnak teljesb ismerete által…” – írta Toldy Reguly nyomán.
A kutatott népeknél – elsősorban a manysiknál ¬– nagy érdeklődés és bizalom kísérte Reguly munkáját. Voltak ugyan, akik nem vették jó néven a régi hagyományok továbbadását egy idegennek, manysi nyelvtudásával és a közös hétköznapok, ünnepek vállalásával Reguly mégis meg tudta nyerni magának az embereket.

hanti_asszony (1)

Hanti asszony halat dolgoz fel
Kép forrása: Reguly Társaság
http://www.regulytarsasag.hu/galeria-2/rokonok/nggallery/page/1megadása

Az obi-ugor népek kutatása után a Volga vidékére utazott. Kazanyban már sokat szenvedett romló egészségi állapotától, annyira, hogy kénytelen volt egy kolostorban hosszabb időt eltölteni, hogy erőre kapjon és folytathassa a munkát. Innen indulva aztán mari (cseremisz), erza és moksa (összefoglaló néven mordvin), valamint csuvas (nem finnugor, hanem török nyelvű nép) kutatásokkal foglalkozott.
Reguly Kazanyból ismét Pétervárra utazott, ahol ottani kollégái meggyőzték, hogy földrajzi, térképészeti munkájának befejezéséhez ott a legideálisabbak a körülmények. Szibériai útjának ugyanis egyik legfontosabb eredménye, hogy térképre vitte a gyűjtőpontjait és egy meglehetősen jó pontosságú térképet állított össze, ráadásul műszerek nélkül. Saját számításai szerint nagyjából 10 ezer kilométernyi utat tett meg, alig másfél év alatt. Az általa bejárt és térképre vitt területek nagysága meghaladja az 1,1 millió km2-t, vagyis a mai Magyarország területének közel tizenkétszeresét! Utazásai során szekéren, szánon utazott, vagyis ezen tények figyelembevételével is emberfeletti a gyűjtött tárgyi és nyelvi anyag mennyisége.

 

1847-ben tért vissza Magyarországra, de ideje jó részét azzal töltötte, hogy egészségét rendbe hozza. Még ebben az évben az Akadémia novemberi ülésén az első magyarországi néprajzi kiállításként bemutatták az általa gyűjtött tárgyakat, amelyek később a Nemzeti Múzeumba kerültek. Szibériában gyűjtött anyagának feldolgozásához csak 1857-ben fogott hozzá, részben az Akadémia nyomására. Ennek a késlekedésnek az okáról nincs pontos információnk, csak több feltevés. A munkában Hunfalvy Pál segítette, amellyel jól haladtak, de 1858. augusztus 23-án Reguly váratlan halála ezt megszakította, így ezt a munkát évekkel később mások végezték el. Érdekesség, hogy Reguly Volga- vidéki gyűjtéseinek kiadását és feldolgozását Budenz József végezte el, akinek nevét viseli múzeumunk egyik kiállítóhelye is, lévén, hogy Budenz egy rövid ideig szintén a város lakója volt.

Paréj Gabriella

muzeológus

Frecskay János, a reformkor szakembere

A Munka ünnepének margójára

1841. május 1-én született Frecskay János, a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal főigazgatója, nyelvész, újságíró, levéltáros, technológiai író, a Hon és a Szabadalmi Közlöny szerkesztője. Kevésbé ismert reformkori szakember, aki több területen is szerzett érdemeket, munkája azonban a népi kismesterségek kutatásában is megkerülhetetlen. Legismertebb művei a Találmányok könyve I-IV. (Budapest 1877-1880.) és a Mesterségek szótára (é.n.). Ez utóbbiban 50 iparágat írt le, speciális szókincsével együtt, részletes magyarázatokkal és egy német-magyar szójegyzékkel.
A Mesterségek szótárát a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére írta. A munkának voltak előzményei: “A magyar tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságában 1882. év egyik őszi ülésén szóba jött, hogy az 1832—1835 évek óta az akadémia birtokában levő „magyar mesteremberek között divatozó műszavak” gyűjteményét ki kellene egészíttetni. El is határozta a bizottság, hogy e végből újból felhívást bocsát ki gyűjtésre, de most azt nem az akadémia tagjaihoz intézi, hanem az ipartestületekhez. E felhívást 1883-ba n a bizottság elnöke Hunfalvy Pál és előadója Budenz József előadó írták alá…” (Frecskay János: Mesterségek szótára, előszó).
A felhívás azonban kevés és vegyes eredményre vezetett: “A fölhíváshoz kérdőívek és egy, az asztalosság köréből vett mintaív volt csatolva. Az 1200 példányban szétküldött fölhívásnak igen sovány volt az eredménye. Mindössze csak vagy kétszáz válaszos ív érkezett vissza, melyeknek legtöbbjére — és az az akkori iparosság műveltségének egy fokmérőjének tekinthető — az volt egyszerűen írva „vissza” vagy ez „nem fizetünk elő”, a mi arra is mutathat, hogy a fölhívást el sem olvasták.” – írta Frecskay, munkájának előzményeit áttekintve.
Mint nyelvi gyűjtési kezdeményezés, az akadémia törekvése tehát nem járt sikerrel. Kellett találni egy olyan embert, aki műszakilag, technikailag is felkészült arra, hogy egy ilyen anyagot feldolgozzon. A szótárban jegyzett 50 mesterség között találunk “klasszikus” mesterségeket, mint ács, asztalos, kovács, bőrfeldolgozással és ruházattal kapcsolatos iparágak képviselőit, de számos egészen specializálódott mesterség is megjelenik benne, mint fésűs, rézmetsző, gyertyamártó, szappanos, könyvkötő, kárpitos, kalapos.
Székesfehérváron a palotavárosi városrészben nagy számban éltek kézműiparral foglalkozók. A mesterségek egy jó részének német eredetű műszókincse az átlagembernek érthetetlen és megfejthetetlen volt és az is lenne, ha Frecskay nem végezte volna el ezt a hatalmas gyűjtést. Iparágak, kismesterségek szakzsargonját, tudását mentő munkája főleg annak fényében grandiózus, hogy a 19. század második felétől számos műveletet gépesítettek, amely a későbbiekben bizonyos szakmák megszűnéséhez, teljes átalakulásához vezetett.
A múzeum palotavárosi kiállítóhelyén látható a Dittrich Ede és fia, Dittrich István kalaposmesterek műhelye, eszközeikkel, amelyeknek elnevezései és a kapcsolódó munkafolyamatok szintén német eredetűek. Frecskay munkája nélkül, ma igen nehéz helyzetben lenne az egyszeri muzeológus, aki ezeket a tárgyakat, gyűjteményeket gondozza.

dittrich_kalapos

A múzeum 1986-ban vásárolta meg a kalapos műhely eszközeit, berendezését.
A kép forrása: SZIKM, Néprajzi Adattár

Ha valakinek bogarászni támad kedve e szótárban, hajdani nagyapák, dédapák munkájára emlékezve a Magyar Elektronikus Könyvtárban olvasható a mű:

https://mek.oszk.hu/11100/11134/pdf/mestersegek_1.pdf

Frecskay a leírás, gyűjtés mellett – amely kétség kívül nekünk forrásértékű, a mesterségek “oktatásszervezése” szempontjából is nagy művet tett le az asztalra. Ő maga is felhívja a figyelmet arra a változásra, ami a mesterségek elsajátításának módjában bekövetkezett a 19. század második felében – vagyis a hagyományos céhes keretek helyébe lépő ipariskolák alapjaiban változtatták meg a mesterségtanulás szociokulturális, nyelvi hátterét is. “A régi megszokás, a hagyományos elnevezésekhez való görcsös ragaszkodás nagy ellensége ugyan az újításnak, de a műhelyekben még sok helyütt dívó felemás nyelvet iskoláink lelkes tanársága, mert hiszen a mesterségeket ma már az iskolákban tanítják, ki fogja lassankint irtani. Az erre való eszközt én adom nekik a kezükbe a Mesterségek Szótárával. Nemzeti érzéstől vezetve, lelkesen munkálkodtam 1877 óta a műhelyi nyelv megmagyarosítása terén. Sikerrel-e, vagy nem? E kérdésre majd megfelel az élet.

– Paréj Gabriella-

muzeológus

Szent István Király Múzeum